Opšti uslovi poslovanja Gorenje internet prodavnice

Prodavač

Naziv: "Gorenje Podgorica" d.o.o. Podgorica,
Adresa: Serdara Jola Piletića bb PC Palada
Telefon: 00382 20 405 700
Fax: 00382 20 405 701
E-mail: gorenjepg@gorenje.com

PIB: 02235455
PDV broj: 20/31-0034-6

Broj računa:

Naziv banke:

530-1746-13

 NLB banka a.d., Podgorica

Kontakti Gorenje Internet prodavnice:

E-mail: nikola.rajovic@gorenje.com Jedinstveni telefonski broj za Crnu Goru: 00382 20 405 700;  Fax:  00382 20 405 701 

Dodatni telefoni za informisanje o Gorenje Internet prodavnici:

 • 069/ Nikola Rajović
 • 069/Marko Živković

Radno vrijeme:

Dani u sedmici


PONEDJELJAK - PETAK od 08:00 do 16:00 satiSUBOTA 
od 10:00 do 15:00 sati


 • Nedelja je neradni dan
 • U dane državnih praznika se ne radi

Namjera Prodavača:

Namjera Prodavača je da svim korisnicima internet stranice pod jednakim uslovima, bez diskriminacije i pod ovim Opštim pravilima i uslovima prodaje ponudi:

 • kupovinu ispravnih i sigurnih proizvoda u originalnoj ambalaži putem interneta, sa detaljnim uputstvima i objašnjenjima te upoznavanjem kupca sa svojstvima robe na njegov zahtjev;
 • besplatnu dostavu na području Crne Gore, u originalnoj ambalaži do stambenog ili poslovnog objekata na ugovorenoj adresi u ugovorenom roku, ugovorenog kvaliteta, u ugovorenoj količini zajedno sa svom pripadajućom dokumentacijom: (deklaracija, uputstvo za upotrebu i rukovanje proizvodom, garantni list i garantna izjava,spisak ovlašćenih servisa)
 • uslugu servisiranja kupljenih proizvoda u garantnom i vangarantnom roku

Ako Prodavač pojedinim grupama ponudi posebne uslove (porodilje, mladenci, invalidi, penzioneri i dr.), ti uslovi će biti  jasno istaknuti.

Kupac:

Kupac proizvoda je svako punoljetno i poslovno sposobno fizičko lice koje kupuje ponuđene proizvode za svoje lične potrebe i za potrebe svog domaćinstva ili pravno lice koje kupuje proizvode isključivo za svoje vlastite potrebe (aparati za domaćinstvo).

Ugovor u ime i za račun maloljetnika i potpuno poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njihovi zakonski zastupnici ili staratelji. Djelomično poslovno sposobne osobe ugovor mogu zaključiti samo uz suglasnost njihovog zakonskog zastupnika ili staratelja. Za postupanje suprotno ovoj odredbi Prodavač ne snosi nikakvu odgovornost.

Kupac koji ne prihvata ove Opšte uslove poslovanja i nadležnost suda u Podgorici, treba da se suzdrži od kupovine putem ove Internet prodavnice i proizvode kupi u klasičnim prodavnicama gdje se prodaju Gorenje aparati.

Ravnopravnost polova:

Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovim Opštim uslovima poslovanja za označavanje muškog ili ženskog roda podrazumijevaju oba pola jedakopravno i bez diskriminacije.

Pravo na izbor jezika i pisma / ravnopravnost jezika i pisama:

Kupac ima pravo da se koristi jednim od jezika i jednim od pisama u službenoj upotrebi u Crnoj Gori jednako kao i Prodavač.

Predmet, sadržaj i izmjena Opštih uslova poslovanja:

Ovi Opšti uslovi poslovanja dostupni su Kupcima u svako doba i iste je moguće sačuvati, ponovno koristiti i reproducirati. 

Opštim uslovima uređuju se odnosi između Kupca i Prodavača vezano uz uslove i način naručivanja proizvoda, cijene proizvoda, uslove, rok  i načine plaćanja, uslove garancije za ispravnost prodatog proizvoda (tzv. garancije), prava Kupca na pisani prigovor na Proizvod(e) i usluge Prodavača, dostavu Proizvod(a), pravo na odustanak od ugovora, raskid ugovora, zaštitu ličnih i drugih podataka, mjerodavno pravo i nadležnost  suda u Podgorici i ostala pitanja važna za sklapanje ugovora o kupoprodaji putem Internet prodavnice. 

Opšti uslovi poslovanja Internet prodavnice čine sastavni dio svakog kupoprodajnog ugovora zaključenog između Prodavača i Kupca ovim putem. 

Prodavač je ovlašćen u skladu sa svojom poslovnom politikom i bez prethodne obavijesti  izmijeniti sadržaj Opštih uslova, prodajni asortiman proizvoda, maloprodajne cijene i druge podatke vezane uz Internet prodavnicu. 

Prodavač zbog prirode pristupa internet stranicama nije odgovoran za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati na uređajima i/ili vezano uz uređaje Kupaca kojima se pristupa Internet prodavnici, kao niti u slučaju nemogućnosti korištenja Internet prodavnice od strane Kupca, zbog razloga na koje Prodavač ne može uticati.

Oslobađanje Prodavača od odgovornosti u slučaju promjene podataka:

Prodavač se svojim najboljim naporima trudi osigurati tačnost i ažurnost podataka objavljenih na internet stranicama. Uprkos tome karakteristike proizvoda, njihovo stanje na skladištu i cijena mogu se promijeniti tako brzo da Prodavač ne uspije na vrijeme ažurirati podatke na internet stranicama. 

U tom slučaju Prodavač će Kupca u najkraćem mogućem vremenskom roku obavijestiti o promjenama i omogućiti mu opoziv narudžbe ili zamjenu naručenog proizvoda. 

Sve fotografije proizvoda na internet stranici Gorenje Podgorica-a su simbolične. 

Autorska, vlasnička i druga srodna prava, pravo na pečat:

Gorenje Podgorica d.o.o. ovlašćeno je za upotrebu pečata gorenje i objavljenih sadržaja na internet stranici www.gorenje.me i pripadaju mu autorska i eventualno druga srodna prava na svim sadržajima (tekstovima, slikama, fotografijama, skicama, nacrtima, audio-video snimkama, itd....) objavljenim na internet stranici www.gorenje.me i njenim izvedenicama/pod-stranicama. Zabranjeno je svako reproduciranje, distribuiranje, ponovno objavljivanje, prerađivanje ili širenje tih sadržaja u komercijalne svrhe. Sadržaji objavljeni na navedenim internetskim stranicama mogu se reproducirati samo u nekomercijalne svrhe, pri čemu se moraju sačuvati sva navedena upozorenja o ovlašćenjima, autorskim i drugim srodnim pravima. 

Upotreba kolačića (cookies) na internetskim stranicama i društvenim mrežama Gorenje Podgorica d.o.o.

Gorenje Podgorica d.o.o.  može koristiti kolačiće (tzv. Cookies) za prikupljanje i obrađivanje podataka korisnika. Ti se podaci koriste u svrhu prikupljanja skupnih statističkih podataka o korisnicima, te datumu i vremenu njihovog pristupa internetskim i društvenim stranicama. U slučaju da podaci prikupljeni putem kolačića predstavljaju lične podatke korisnika, na iste se primjenjuju sva pravila predviđena za zaštitu ličnih podataka kupaca i korisnika internet stranica Gorenje Podgorica d.o.o. i društvenih mreža. Više o upotrebi kolačića pročitajte OVDJE.

Poveznice na internet stranice ili društvene mreže trećih osoba:

Internet stranice i društvene mreže Gorenje Podgorica d.o.o. mogu uključivati poveznice (tzv. link) na internet stranice ili društvene mreže trećih osoba. Zbog prirode globalne mreže Gorenje Podgorica d.o.o. garantuje zaštitu ličnih podataka u skladu sa gore navedenim pravilima isključivo za internet stanice i društvene mreže kojima upravlja, a ne i za treća lica. 

Komunikacija:

Sva komunikacija koja se odnosi na proces narudžbe i sklapanje ugovora o kupoprodaji između Prodavača i Kupca obavlja se putem e-pošte i/ili telefonskim putem čiji broj Kupac unosi prilikom procesa registracije.

Obavijesti o mjesečnim akcijama i reklamne elektronske poruke koje Prodavač šalje Kupcu moraju biti jasno i nedvosmisleno označene kao reklamne poruke. Prodavač mora biti jasno vidljiv. Prodavač će bezuvjetno poštovati želju Kupca ili Korisnika da ne prima reklamne poruke i obavijesti o mjesečnim akcijama.

Prilikom registracije svaki Kupac ili Korisnik se automatski prijavljuje na newsletter. Moguće je opozvati prijem newslettera na način da kada se primi prvi newsletter kliknete na link – odjava s newslettera. Ako postoji problem s odjavom, kontaktirajte Gorenje Podgorica d.o.o. na mail naveden u podacima o Prodavaču.

Oznake dostupnosti na proizvodu:

Dostupno online“ znači da je proizvod moguće naručiti putem Internet prodavnice pod ovim Opštim uslovima prodaje.

Potražite u trgovinama“ znači da je proizvod moguće kupiti u  klasičnim prodavnicama Prodavača pod uslovima prodaje u tim prodavnicama.

Proces kupovine započinje urednom registracijom kupca, izjavom kupca u aplikaciji da je Opšte uslove poslovanja pročitao, razumio i da ih prihvata i izjavom da prihvata ugovoreno mjerodavno pravo i nadležnost suda u Podgorici  o čemu će sa Prodavačem  sačiniti i poseban sporazum u pisanoj formi.

Registracija kupca:

Registracija Kupca podrazumijeva registraciju e-mail adrese i ličnih podataka: ime i prezime, adresa, poštanski broj i grad, broj telefona i (ili) mobitela i faksa ,a za pravna lica naziv i adresa, poštanski broj i grad, broj telefona i (ili) mobitela i faksa, ID broj, PDV broj, transakcijski računi u bankama.
Sva dalja komunikacija koja se odnosi na proces narudžbe i sklapanje ugovora o kupoprodaji između Prodavača i Kupca obavlja se putem e-pošte i/ili telefonskim putem.

Kupci su dužni dati tačne, važeće i potpune lične podatke prilikom ispunjavanja registracijskog obrasca. Suprotno postupanje Kupca ovlašćuje Prodavača da uskrati prodaju proizvoda ili pružanje svojih usluga.

Zaštita ličnih podataka kupaca i korisnika internet stranica i društvenih mreža Gorenje Podgorica d.o.o.

Lični podaci Kupaca proizvoda i usluga i korisnika internetskih stranica www.gorenje.me, kao i korisnika društvenih mreža Facebook Gorenje Crne Gore i sl., koje su upravljane od strane Gorenja Podgorca d.o.o. zaštićeni su i čuvaju se u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka, Zakonom o zaštiti potrošača i dr. pozitivnim propisima, i ne mogu se saopštavati trećim licima ni licima unutar grupe „Gorenje“.

Tako prikupljeni lični podaci će biti upotrijebljeni isključivo u svrhu zaključenja i ispunjenja ugovora i usluga koje se pružaju. Lični podaci mogu biti upotrijebljeni i za informiranje korisnika o ponudama proizvoda i druge slične marketinške ili promotivne komunikacije.

Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo za to ovlašćenim uposlenicima i onima kojima su ti podaci neophodni za obavljanje posla.

Korisnik ima pravo na dopunu, izmjenu ili brisanje ličnih podataka, kao i usprotiviti se obradi ličnih podataka u svrhu promotivnih i marketinških aktivnosti na mail gorenjepg@gorenje.com .

Korisnik garantuje da su podaci koje je naveo tačni, potpuni i ažurni i istiniti te korištenjem internetskih stranica i društvenih mreža Gorenje Podgorica d.o.o. potvrđuje da je saglasan sa upotrebom njegovih ličnih podataka na način i u svrhu kako je to gore navedeno.

Narudžba:

Kupac odabire najmanje jedan proizvod ,ubaci ga u korpu i pošalje narudžbu. Proizvod se naručuje i prodaje  pod njegovim imenom, karakteristikama i upotrebnim vrijednostima, sa jasnim i detaljnim uputstvima za upotrebu, po istaknutim cijenama i  troškovima sa uključenim porezima i pod ovim Opštim uslovima poslovanja.

Potvrda narudžbe od strane Prodavača:

Prodavač će Kupcu potvrditi narudžbu ukoliko je proizvod na lageru najkasnije u roku od dva radna dana ukoliko se sa Kupcem drugačije ne dogovori. Ukoliko proizvod nije na lageru Prodavač će u istom roku od dva dana odbiti narudžbu, ukoliko se sa Kupcem drugačije ne dogovori.

Cijene:

Sve cijene predstavljaju maloprodajne cijene i izražene su u eurima (EUR) te sadrže PDV. Gorenje Podgorica d.o.o. Podgorica, zadržava pravo izmjene maloprodajnih cijena. Maloprodajne cijene važe u trenutku zaprimanja narudžbe. Proizvodi na rasprodaji su vidno označeni cijenom prije i cijenom nakon sniženja.

Akcije, uslovi i trajanje:

Period trajanja i uslovi akcija i drugih posebnih oblika prodaje (akcijska prodaja, rasprodaja, sezonsko sniženje i sl.), navedeni su uz svaku takvu ponudu.

Rok plaćanja:

Rok za uplatu kupoprodajne cijene proizvoda (iznosa navedenog na potvrđenoj narudžbi) iznosi 3 (tri) dana od dana kada Kupac primi obaviještenje Prodavača o potvrđenoj narudžbi, osim u slučaju plaćanja po pouzeću.

U slučaju da Kupac u tom roku ne izvrši uplatu kupoprodajne cijene, a Prodavač i Kupac nisu ugovorili nešto drugačije, potvrda narudžbe postaje neobvezujuća za Prodavača i ista se briše iz sistema.

Način plaćanja:

 1. Virmanom po predračunu: Ova opcija vam omogućava da izvršite plaćanje elektronskim putem ili tradicionalnim popunjavanjem ručnog naloga u banci ili pošti. U ovom slučaju obavezno morate da navedete u polje „svrha uplate“ broj predračuna po kojoj vršite plaćanje. Po zaprimljenoj uplati, započinjemo sa obradom vaše narudžbe i roba će biti poslana na vašu adresu. Kako se datumi izrade narudžbe i primanja uplate mogu razlikovati, moguće je da rok isporuke bude promijenjen u odnosu na datum narudžbe.
 2. Plaćanje karticama:

  aJEDNOKRATNO PLAĆENJE: MasterCard, Maestro, Visa.
  b. PLAĆENJE NA RATE Visa CLASSIC, MasterCard/Visa revolving, Libero, Zlatna Visa kartica NLB banke

Plaćanje od strane lica koje nije kupac robe:

Plaćanje na opisani način u ime, za račun i uz saglasnost Kupca, mogu izvršiti i treća lica isključivo u svojstvu platioca proizvoda i bez ikakvog uticaja na sadržaj kupoproprodajnog ugovora i ugovorenu isporuku proizvoda Kupcu.

Platne kartice:

Tajnost Vaših podataka je zaštićena i osigurana upotrebom SSL enkripcije. Stranice za naplatu putem interneta osigurane su korištenjem Secure Socket Layer (SSL) protokola sa 128-bitnom enkripcijom podataka. SSL enkripcija je postupak šifriranja podataka radi spriječavanja neovlašćenog pristupa prilikom njihovog prijenosa.

Time je omogućen siguran prijenos informacija te onemogućen nedozvoljen pristup podacima prilikom komunikacije između korisnikovog računala i PikPay servisa, te obratno.

Prodavač ne unosi brojeve kreditnih kartica i brojevi nisu dostupni neovlašćenim osobama. Dostupan im je samo broj autorizirane transakcije.

Kupac je sam odgovoran za pristup svom sistemu i sam će se pobrinuti za osiguranje korisničkih podataka i šifri. Kupac garantuje za tačnost i istinitost svih dostavljenih podataka te Prodavaču odgovara za štetu nastalu zbog netačnih odnosno neistinitih podataka.

Rok isporuke:

Rok isporuke 24h  od dana potvrde narudžbe.

Izuzetno, rok se može saglasno produžiti u slučaju da nema proizvoda na lageru ili u slučaju događaja koji Prodavač nije mogao predvidjeti niti spriječiti.

Rok isporuke za narudžbe za koje je Kupac odabrao način plaćanja putem predračuna, počinje da teče od dana uplaćenih sredstava po predračunu.

U slučaju da Prodavač iz bilo kojeg razloga nije u mogućnosti isporučiti proizvod(e), dužan je odmah o tome informisati Kupca i vratiti mu novac u roku od 15 (petnaest) dana od dana slanja obaviještenja o nemogućnosti isporuke.

Dostava:

 1. Dostava se vrši isključivo na području Crne Gore;
 2. Dostava proizvoda je besplatna;
 3. Dostava se vrši isključivo radnim danom putem Dostavne službe tj. ugovornog partnera Prodavača.
 4. Dostava se vrši do stambenog objekata, kuću ili zgradu, odnosno poslovni objekat na ugovorenoj adresi koju kupac navede u narudžbi a do koje je moguće doći sa javno prometne površine prevoznim sredstvom (kamion,kombi). Ukoliko nije moguće pristupiti do naznačene adrese, dostava će se izvršiti do najbližeg istovarnog mjesta koji je prethodno dogovoren sa Kupcem.
 5. Dostava uključuje unos proizvoda u stambene i poslovne prostore;
 6. Dostava ne uključuje uslugu montaže i stavljanja u upotrebu proizvoda. Za stavljanje proizvoda u upotrebu, što nije uključeno u cijenu proizvoda, obratite se Prodavaču na jedinstveni broj telefona 00382 20 405 700 (Pozivni centar) ili ovlašćenom  servisu SERVISNA MREŽA U Crne Gore 19988.
 7. Kupac se obavještava o tačnom datumu  dostave.
 8. Na sam dan dogovorene dostave, Kupca će kontaktirati uposlenik Dostavljača radi najave dolaska.

Neuspjela dostava / primopredaja:

U slučaju da prilikom dostave nije prisutan Kupac lično ili druga punoljetna osoba koju je Kupac ovlastio za prijem,  ili ako odbiju prijem proizvoda, Dostavljač će proizvod vratiti Prodavaču na njegovu adresu i ispostaviti mu račun.

Prodavač će odmah a najkasnije u zakonskom roku od 15 dana vratiti cijenu umanjenu  za efektivan trošak  transporta koji je platio Dostavljaču prema ispostavljenom računu.

Primopredaja proizvoda i original računa:

Primopredaja proizvoda se vrši u ugovorenom terminu, na ugovorenoj adresi potpisivanjem otpremnice i tom prilikom Kupac preuzima proizvod sa svom pratećom dokumentacijom (deklaracija, garantni list sa spiskom ovlašćenih servisa, uputstvo za upotrebu).

Tom prilikom Kupac preuzima i original račun te Sporazum o mjesnoj nadležnosti suda, koji potpisan vraća Prodavaču u jednom primjerku putem Dostavljača. 

Kupac je dužan pregledati proizvod i ne preuzimati ga u slučaju oštećenja ambalaže, u suprotnom, se smatra da je proizvod preuzet neoštećen sa neoštećenom ambalažom.

Ugovor, mjesto i datum zaključenja ugovora:

Ugovor je zaključen u Podgorici, na dan kada Kupac primi potrvrdu narudžbe u skladu sa ovim Opštim uslovima poslovanja.

Trajanje ugovora:

Ugovor zaključen između Prodavača i Kupca je jednokratan i prestaje ispunjenjem ugovora, odustajanjem od ugovora, ili  raskidom ugovora u cjelosti ili djelimično.

Ispunjenje ugovora:

Ugovor se smatra ispunjenim urednom isporukom proizvoda i plaćanjem cijene za isporučeni proizvod pod ugovorenim uslovima.

Raskid ugovora zbog neispunjenja:

Kupac ima pravo na raskid ugovora u slučaju neispunjenja ugovora od strane prodavača:

 • Proizvod nije isporučen u ugovorenom roku
 • Proizvod nema ugovorena svojstva i odlike, ne odgovara naručenom modelu ili specifikaciji pod uslovom,
 • da je odmah a najkasnije u zakonskom roku od 8 (osam) dana dostavio reklamaciju Prodavaču
 • da je ostavio Prodavču naknadni rok za ispunjenje ugovora

Napomena: fotografije ne označavaju proizvode i date su samo kao ilustracija. 

Raskid ugovora zbog djelimičnog nedostatka:

Kupac ne može raskinuti ugovor niti mogu nastupiti posljedice raskida ugovora (vraćanje proizvoda i vraćanje cijene) ukoliko je nedostatak neznatan ili ako samo dio isporučenog proizvoda ima nedostatak.

Kupac može raskinuti ugovor i u slučaju djelimičnog nedostatka na proizvodu pod uslovom da je Prodavača obavijestio o djelimičnom nedostatku i da mu je ostavio primjeren rok za uklanjanje nedostataka, osim ako iz okolnosti konkretnog slučaja očigledno proizilazi da Prodavač neće moći ispuniti ugovor ni u naknadnom roku, ili ako je Prodavač izjavio da neće ispuniti ugovor.

Raskid ugovora po zakonu

Ugovor se raskida po samom zakonu, ako Prodavač ne ispuni ugovor u cjelosti ili djelimično ni u naknadno ostavljenom roku, osim ako kupac bez odlaganja izjavi da ugovor održava na snazi.

Garancija za ispravno funkcionisanje proizvoda (Garancija)

Svi proizvodi koji su u prodaji u Internet prodavnici imaju garanciju uvoznika odnosno proizvođača te osiguran servis u garantnom roku i izvan garantnog roka, kao i odgovarajuće rezervne dijelove u Bosni i Hercegovini.

Za ostvarivanje prava iz garantne/jamstvene izjave Kupci se mogu obratiti prodavaču na jedinstveni broj telefona za cijelu Crnu Goru 19988 (Pozivni centar).

Uslovi garancije/ jamstva navedeni su u u Garantnom/Jamstvenom listu, koji je priložen svakom proizvodu. Više o garanciji/jamstvu za ispravnost Proizvoda robne marke Gorenje saznajte ovdje.

Prigovor/Reklamacije:

Kupac je dužan pregledati preuzeti proizvod i o nedostacima odmah a najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana preuzimanja obavijestiti Prodavača u pisanoj formi putem e- maila, putem faksa ili poštom, jer se u suprotnom smatra da je primio proizvod bez vidljivih nedostataka.

Ukoliko proizvod ima oštećenu ambalažu,

ne preuzimati ga od Dostavljača jer se naknadne reklamacije ne uvažavaju.

Ukoliko proizvod ima vidljivih oštećenja  

Kupac treba najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana preuzimanja proizvoda obavijestiti Prodavača o vidljivim mehaničkim nedostacima proizvoda (npr. slomljeni ili nedostajući dio, oštećenja u obliku ogrebotina, pukotina, napuknuća i sl.). 

Ukoliko proizvod nema oštećenja ambalaže ni vidljivih oštećenja  

Kupac treba pregledati proizvod radi utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda, i o eventualnim nedostacima obavijestiti Prodavača najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana preuzimanja proizvoda u pisanoj formi putem e- maila, putem faksa ili poštom.

Ukoliko Kupac naknadno otkrije skriveni nedostatak a najkasnije u garantnom roku koji teče od dana preuzimanja proizvoda, potrebno je da u pisanoj formi podnese zahtjev za otklanjanje nedostataka na proizvodu.

Skriveni nedostaci su nedostaci koji se nisu mogli otkriti uobičajenim pregledom prilikom 

preuzimanja proizvoda. 

U prigovoru će Kupac istači i određeni Zahtjev prema Prodavaču: za zamjenu proizvoda drugim ispravnim proizvodom, za servisiranje/popravak proizvoda ili za povrat cijene.

Obrazac reklamacije


Odgovor prodavača na prigovor/reklamaciju

Prodavač je dužan dostaviti odgovor Kupcu  u pisanoj formi u roku od 8 (osam) dana od dana prijema reklamacije/zahtjeva. Ako je reklamacija i zahtjev Kupca za otklanjanje nedostataka opravdan, Prodavač će bez odgađanja udovoljiti zahtjevu Kupca. Ako Prodavač osporava nedostatak u odgovoru će navesti razloge zbog kojih zahtjev nije opravdan.

Ako Prodavač osporava nedostatak, a Kupac ne odustaje od svog zahtjeva, stručno mišljenje o opravdanosti zahtjeva daje ovlašćeni sudski vještak ili nadležni sud u Crne Gore.

Ako se vještačenjem dokaže nedostatak na proizvodu ili usluzi, troškove vještačenja snosi Prodavač,u suprotnom su teret Kupca.

Odgovornost za proizvod:

Prodavač ima svojstvo proizvođača i odgovoran je za štetu uzrokovanu greškom na proizvodu u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuju obligacioni odnosi u Bosni i Hercegovini.

Mjerodavno pravo i nadležni sud

Ovi Opšti uslovi sačinjeni su u skladu sa trgovačkim propisima i Zakonom o zaštiti potrošača, Zakonom o zaštiti ličnih podataka, Zakonom o obligacionim odnosima  i drugim propisima Crne Gore. 

Prodavač i Kupac će nastojati sve sporove rješavati sporazumno a ako u tome ne uspiju,ugovaraju nadležnosti suda u Podgorici u ovoj elektronskoj formi te i u pisanoj formi prilikom preuzimanja proizvoda.

Sporazum o mjesnoj nadležnosti suda

 1. Ugovorne strane su saglasne,da je u slučaju spora po navedenom ugovoru na daljinu mjesno nadležan sud u sjedištu Prodavača.
 2. Saglasno izjavljenoj volji ugovornih strana, za sporove je nadležan Osnovni sud u Podgorici.
 3. Sporazum stupa na snagu danom potpisivanja.
 4. Sporazum je sačinjen u elektronskoj formi, prihvatanjem Opštih uslova poslovanja.
Posjetite
nas
Facebook
YouTube
Flickr
Podijeli
sa drugima
Facebook
Twitter
Budite
informisani
RSS